Regulamin dotyczący korzystania ze szlaków ,,Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców"

Konsultacje regulaminu korzystania ze szlaków utworzonych przez Gminę Ochotnica Dolna w ramach projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna”

 

W imieniu zespołu autorskiego, w którego skład weszli przedstawiciele następujących instytucji:

Gmina Krościenko n/D, Nadleśnictwo Krościenko, Gorczański Park Narodowy, Gmina Czorsztyn, Gmina Kamienica, Zarząd Dróg Wojewódzkich Nowy Sącz, Związek Podhalan w Ochotnicy Górnej, Powiatowy Zarząd Dróg, COTG PTTK Kraków, PTTK oddział Krościenko oraz dr Przemysław Kowalski i dr Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej Wydział Architektury, p. Natalia Bartkowska-Mulet Skansen Studzionki, przedstawicieli Gminy Ochotnica Dolna, który to zespół przygotował projekt regulaminu użytkowania szlaków pieszych, narciarskich i rowerowych, wykonanych w ramach zadania: "Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców...", oraz deklaracjom podjętych na nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 17 sierpnia 2015 r., przedkładam projekt regulaminu.

 Regulamin taki jest niezbędny do właściwego funkcjonowania szlaków i ich wyposażenia, będących największą i najnowocześniejszą inwestycją w turystykę kulturową w polskich Karpatach, do zachowania porządku, bezpieczeństwa i konkurencyjności naszego projektu.

 Mając na uwadze, że większość szlaków przebiega przez tereny prywatne oraz że Gmina zobowiązała się,  poprzez podpisanie umowy z właścicielami informuję, że gwarantuję wszystkim właścicielom dotychczasowy sposób użytkowania ich gruntów.Regulamin w żadnym stopniu nie ogranicza praw własności i użytkowania szlaków przez właścicieli gruntów i nieruchomości dostępnych z tych dróg, nie ogranicza prowadzenia prac rolnych, leśnych oraz wypasu. Ma natomiast, między innymi, ograniczyć ruch pojazdów mechanicznych osób z zewnątrz.

 Serdecznie proszę mieszkańców Gminy o przeanalizowanie niniejszego projektu regulaminu i zgłoszenie uwag poprzez e-mail na adres gmina@ochotnica.pl, listownie na adres os. Dłubacze 160, 34-452 Ochotnica Dolna lub telefonicznie 182620945 do dnia 17 grudnia 2015 r.

 Wszystkie uwagi zostaną przeanalizowane i będą stanowiły podstawę do naniesienia poprawek do projektu regulaminu.

                                                                                                                                                                 Wójt Gminy

Stanisław Jurkowski

 

   Regulamin korzystania ze szlaków utworzonych przez Gminę Ochotnica Dolna w ramach projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna”

 1. Szlaki  piesze, rowerowe i narciarskie utworzone  przez Gminę Ochotnica Dolna w ramach projektu „Enklawa aktywnego wypoczynku w sercu Gorców szlaki turystyki rowerowej, pieszej i narciarskiej w Gminie Ochotnica Dolna” są ogólnodostępne i przeznaczone do turystycznego oraz rekreacyjnego ich użytkowania.
 2. Każdy dorosły użytkownik korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna. Za ewentualne  szkody i wypadki na szlakach  odpowiadają sami użytkownicy.
 3. Korzystający ze szlaków winni dostosować się do ograniczeń w ich użytkowaniu wprowadzanych przez  zarządców i właścicieli terenów po których przebiegają szlaki.
 4. Na szlakach obowiązuje zakaz ruchu wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem pojazdów właścicieli gruntów rolnych i leśnych oraz innych nieruchomości dostępnych wyłącznie z drogi obsługującej dany obszar, a także innych pojazdów uprawnionych. Zakazy te wynikają z przepisów: ustawy o lasach, ochronie przyrody oraz prawa o ruchu drogowym.
 5. Rodzaj ruchu pojazdów mechanicznych i zaprzęgów, ich tonaż i sposób oddziaływania na nawierzchnię a także sposób  wykonywania przejazdów oraz czynności gospodarczych i leśnych nie mogą powodować gwałtownych zniszczeń nawierzchni i odwodnień, w szczególności na odcinkach szlaku dostosowanych w ramach realizacji projektu do ruchu rowerowego i narciarskiego poprzez wyrównanie i zagęszczenie powierzchni.
 6. Na odcinkach szlaków pieszych, w szczególności na stromych zjazdach i podjazdach oraz w obrębie łąk wykaszanych i wypasanych, w ramach Szlaku Kultury Wołoskiej, należy ograniczyć do niezbędnego minimum ruch uprawnionych pojazdów mechanicznych oraz zaprzęgowych z uwagi na trudne warunki terenowe, ograniczoną widoczność, natężenie ruchu pieszego oraz obecność stad wypasanych zwierząt i warunki ekologicznego wykaszania polan.    
 7. Na odcinkach dróg publicznych obowiązują przepisy ustawy o ruchu drogowym.
 8. Korzystający ze szlaków winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy i poruszania się, w szczególności:  warunki atmosferyczne, stan nawierzchni szlaków, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch innych użytkowników szlaku. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 9. Poruszanie się  dopuszczone jest  jedynie po wyznaczonych trasach. Wychodzenie lub zjeżdżanie poza oznakowany szlak  dopuszcza się jedynie w sytuacji wyższej konieczności, czyli w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
 10. Na szlakach obowiązuje następująca hierarchia ruchu - pierwszeństwo ruchu pieszego, zarówno w lecie jak i w zimie; następnie – ruch rowerowy w lecie, narciarski w zimie; na końcu – pojazdy mechaniczne, dopuszczone do ruchu na danym odcinku.
 11. Szlaki  znajdują się w terenie górskim, mają w większości nawierzchnię naturalną i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem.
 12. Należy pamiętać, że na trasach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy właścicieli i zarządców lasu jak np.: złomy, wywroty, osuwiska, złamane konary itp. Może też dojść do upadania drzew i ich konarów na  szlaki, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowanie szadzi lodowej.
 13. Poszczególne odcinki szlaków  mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, obowiązuje wówczas bezwzględny zakaz poruszania się na tych odcinkach.
 14. Użytkownicy szlaków, w szczególności na ich odcinkach przebiegających przez tereny o szczególnych wartościach przyrodniczych (otulina parku narodowego, obszary Natura 2000), zobowiązani są do zachowania warunków ochrony przyrody, właściwych dla danych obszarów chronionych oraz powstrzymania się od wszelkich działań, mogących zagrozić środowisku naturalnemu. 
 15. Zabrania się uszkadzania, dekompletowania, zamalowywania i oklejania elementów wyposażenia szlaków  – w tym przede wszystkim drogowskazów, słupków wyznaczających szlak, tablic edukacyjnych i informacyjnych oraz wprowadzania jakichkolwiek innych treści i informacji na ich nośniki a także niezgodnego z przeznaczeniem używania ławek i altan widokowych. Korzystanie z wież widokowych określone jest szczegółowymi regulaminami i warunkami technicznymi, umieszczonymi przy wejściu na każdą z nich oraz na stronie Gminy Ochotnicy Dolna.   
Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.