VeloDunajec

Mapa pzebiegu trasy rowerowej  VeloDunajec cz1

Mapa przebiegu trasy rowerowej VeloDunajec cz2

                                   

  Zadanie nr. 5 - VeloDunajec (VD) - odc. 1

 

         22.września 2015 r. w Urzędzie Gminy w Krościenku n/D odbyło się spotkanie z Firmą projektową KLOTOIDA, ZDW Kraków, RZGW oraz przedstawicielami samorządu Gminy Krościenko n/D  reprezentowanej przez Wójta Jana Dydę oraz Gminy Ochotnica Dolna reprezentowanej przez Franciszka Ziemianka i Tadeusza Królczyka, jako partnerów zaangażowanych w ten projekt.

        Celem spotkania było  wypracowanie najlepszej i możliwej do realizacji koncepcji przebiegu trasy VeloDunajec na terenie naszych Gmin. 

        Dyrektor ZDW Robert Górecki przedstawił ogólnie plan budowy Małopolskich Tras Rowerowych.

Od 2015 do 2018 w woj. małopolskim ma powstać  950 km ścieżek rowerowych . Na inwestycję VeloDunajec w trybie ,,zaprojektuj- wybuduj" zostaną przeznaczone środki pochodzące z Funduszy Europejskich w wielkości 200 mln zł.

      Jednostka  Projektowa ,,KLOTOIDA" przedstawiła trzy warianty budowy trasy VeloDunajec na odcinku Krościenku n/D - Tylmanowa  wraz z ich szacunkowymi kosztami.

  1. Wzdłuż drogi wojewódzkiej,
  2. Wykorzystanie , planowanej  drogi z Krościenka do Królowa. Wykonanie kładki przez Dunajec , drogą lokalną przez Kłodne, następnie obok drogi wojewódzkiej  i przez istniejący most na drugą stronę Dunajca.
  3. Wykorzystanie , planowanej drogi z Krościenka do Królowa. Wykonanie kładki przez Dunajec , drogą lokalną przez Kłodne, i wykonanie drugiej kładki przez Dunajec na drugą stronę na Łęg G.

   

        Pierwszy wariant okazuje się być najdroższą i najtrudniejszą inwestycją ze względu na trzy czynne osuwiska. Koszt  zabezpieczenia osuwisk, oraz wykonanie murów oporowych wstępnie szacuje się na ok. 29  mln zł.

        Przy wariancie drugim, przy wykorzystaniu planowanej  drogi z Krościenka do Królowa a następnie zbudowanie kładki przez Dunajec i dalej drogą lokalną i wojewódzką do istniejącego mostu na Brzegach, napotykamy na jedno osuwisko. Koszt takiego rozwiązania szacuje się na ok. 12 mln zł.  

        Najlepszym preferowanym  rozwiązaniem ze względów ekonomicznych jest wariant  trzeci. Zbudowanie dwóch kładek (ok. 2,5 mln zł jedna) ,wydaje się technicznie wykonalne oraz zwiększyłoby  atrakcyjność przebiegu trasy. Całość tego rozwiązania kosztowało by ok. 6,5mln zł.

W związku z powyższym podczas spotkania zapadła decyzja o wyborze wariantu 3 z dodatkową opcją ew. poprowadzenia ścieżki rowerowej przez Rezerwat Przyrody Kłodne o ile uda się uzyskać zgodę RDOŚ.

Przedstawiciele  Gminy Krościenko n/D  i Ochotnica Dolna zadeklarowali pomoc w pozyskaniu prawa własności działek pod budowę trasy oraz kładek. Udostępnią też przebieg sytuacyjny oraz niwelety projektowanej drogi.  

 

       Jednostka Projektowa przekaże Gminom powierzchnie pod trasę na działkach RZGW w celu ustalenia kosztów dzierżawy.

Zwróciłem uwagę jako mieszkaniec Tylmanowej, że problem braku tras rowerowych  na tym odcinku powinien być rozwiązany w trybie pilnym.

         Pan Jan Dyda Wójt Gminy Krościenko n/D  przychyla się do propozycji  Pana Tadeusza Królczyka, i będzie dążyć do zorganizowania spotkania z sąsiednimi samorządami celem opracowania wspólnego stanowiska i większego zaangażowania w przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz podjęcia działań zmierzających do przyspieszenia realizacji całej inwestycji na odcinku Nowy Sącz – Krościenko n/D. Dzięki powstaniu trasy rowerowej i rozbudowanej infrastruktury  rowerowej nasz region stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym, nie tyko dla swoich mieszkańców , ale też turystów.

 

W związku z powyższym poniżej przedstawiam listę zadań do wykonania w trybie pilnym:

1)      Dokończenia procedury notarialnego przekazania praw własności do działek pod drogę Krościenko-Królowo

2)      Niezwłoczne podjęcie rozmów  z właścicielami działek celem uzyskania zgód na wybudowanie ww. kładek

3)      Wykupienie działek przeznaczonych pod budowę kładek

4)      Przekazanie informacji dot. nachylenia terenu w os. Królowo przez które ma biec ścieżka rowerowa.

5)      Uregulowanie prawne drogi gminnej biegnącej na prawym brzegu Dunajca

Zadania 2,3 i 4 powinny być realizowane w terminach uzgodnionych z firmą KLOTOIDA.

W związku z tym, że nieprzekraczalny termin zakończenia prac nad koncepcją przypada na koniec roku powyższe zadania powinny być zrealizowane do  30 września 2015 r.

Proszę o informowanie Rady Gminy o postępie realizacji ww. zadań oraz prac nad projektem VeloDunajec.

Z wyrazami szacunku,

Franciszek Ziemianek

 

Copyright © SOŁECTWO TYLMANOWA - województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Ochotnica Dolna.